پل بهداری خرم آباد که در سیل اخیر دچار آسیب شد، توسط شهرداری مرکز استان بازسازی شد و اکنون در آستانه اففتاح است. مصطفی باقری گزارش میدهد:

پل بهداری خرم آباد که در سیل اخیر دچار آسیب شد، توسط شهرداری مرکز استان بازسازی شد و اکنون در آستانه اففتاح است.

مصطفی باقری گزارش میدهد: