رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: افزایش اجاره بها در لرستان بیش از 20 درصد ممنوع است.

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: افزایش اجاره بها در لرستان بیش از ۲۰ درصد ممنوع است.

اظهارات منوچهر اسبکوه را در این باره ببینید:

پیشاپیش از «ایرادات صوتی» این فیلم پوزش می‌طلبیم!