طی عملیاتی مشترک از سوی شهرداری خرم آباد، فرمانداری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی، معتادین متجاهر شهر خرم آباد جمع آوری شدند.

طی عملیاتی مشترک از سوی شهرداری خرم آباد، فرمانداری، نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی، معتادین متجاهر شهر خرم آباد جمع آوری شدند.