به دستور شهردار خرم آباد، دریاچه کیو توسط تیم غواصی سازمان آتش نشانی برای دومین بار پاکسازی شد.

به دستور شهردار خرم آباد، دریاچه کیو توسط تیم غواصی سازمان آتش نشانی برای دومین بار پاکسازی شد.