شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین «نارین» با حضور دکتر صالح نیا رئیس سازمان صنایع کوچک ایران، دکتر عبداللهی معاون امور اقتصادی استانداری لرستان، مهندس بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و مهندس محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صمت استان افتتاح شد.  

 شرکت صنایع غذایی ترش و شیرین «نارین» با حضور دکتر صالح نیا رئیس سازمان صنایع کوچک ایران، دکتر عبداللهی معاون امور اقتصادی استانداری لرستان، مهندس بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و مهندس محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صمت استان افتتاح شد.