سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: 96 درصد مردم تهران در حوزه مبارزه با کرونا به رسانه ملی اعتماد داشتند.

سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: ۹۶ درصد مردم تهران در حوزه مبارزه با کرونا به رسانه ملی اعتماد داشتند.