مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت : قطعه یک این جاده نیز تا آبان ماه سال جاری زیر بار ترافیکی می رود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت : قطعه یک این جاده نیز تا آبان ماه سال جاری زیر بار ترافیکی می رود.