رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد بازدید کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد بازدید کردند.