این پروژه قرار بود پس از ۳ سال و ابتدای سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد. مصطفی باقری گزارش میدهد:    

این پروژه قرار بود پس از ۳ سال و ابتدای سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد.

مصطفی باقری گزارش میدهد: