پاسخ دکتر نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص شبهات خبری در خصوص زنده ماندن یک خانم در سردخانه که روز گذشته منتشر شد: این بیمار قبل از موضوع سردخانه، به بیمارستان منتقل نشده بود وضعیت این بیمار نسبت به روز گذشته، بهبود بیشتری یافته است و هم اکنون در بیمارستان بستری است گزارش: […]

 پاسخ دکتر نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص شبهات خبری در خصوص زنده ماندن یک خانم در سردخانه که روز گذشته منتشر شد:

این بیمار قبل از موضوع سردخانه، به بیمارستان منتقل نشده بود

وضعیت این بیمار نسبت به روز گذشته، بهبود بیشتری یافته است و هم اکنون در بیمارستان بستری است

گزارش: مصطفی باقری