فرمانده انتظامی استان گفته: سوداگران مرگ این میزان مواد را ازجنوب شرق کشور بارگیری و هدف آنها انتقال به مرکزکشوربود که باکاراطلاعاتی شبانه روزی ماموران مبارزه با مواد مخدر، دردومنطقه ازاستان قاچاقچیان به دام پلیس افتادند.
فرمانده انتظامی استان گفته: سوداگران مرگ میزان ۳۱۰ موادمخدر را از جنوب شرق کشور بارگیری و هدف آنها انتقال به مرکز کشور بود که با کار اطلاعاتی شبانه روزی ماموران مبارزه با مواد مخدر، در دو منطقه از استان قاچاقچیان به دام پلیس افتادند.
سردار حاجی مراد مهدیان نسب افزود: در این رابطه ضمن دستگیری ۴ نفر و تحویل آنها به محاکم قضایی ۳ دستگاه خودرو سبک هم توقیف شد.
امسال  هزار و ۲۵ کیلوگرم موادمخدر درلرستان کشف و دراین رابطه یک هزار ۵۸۰ نفر دستگیر و۱۲باند متلاشی  شدند.
کشفیات امسال۱۰درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
همچنین ببینید :
تضعیف شرکت مخابرات ایران ، تضعیف حوزه ict کشور است