نمایندگان همواره بایستی درباره ارتقای کیفیت زیرساخت‌های استان و پیگیری پروژه‌های استان، اجماع نظر داشته باشند. یک نماینده نباید موازی‌کاری کند یا رسالت یک نماینده صرفاً مدیرگزینی نیست بلکه تقویت گفتمان توسعه‌ استانی و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری است.

نمایندگان همواره بایستی درباره ارتقای کیفیت زیرساخت‌های استان و پیگیری پروژه‌های استان، اجماع نظر داشته باشند. یک نماینده نباید موازی‌کاری کند یا رسالت یک نماینده صرفاً مدیرگزینی نیست بلکه تقویت گفتمان توسعه‌ استانی و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری است.

 اگر نمایندگان استان به قدرت اجماع در مورد پروژه‌محوری برسند می‌توانند از ظرفیت و قدرت نمایندگی برای ارتقای شاخص‌های توسعه استان استفاده کنند؛ تفاوتی هم نمی‌کند با کدام گرایش سیاسی؟
مهم این است درباره موضوعات زیرساختی، عمرانی، کشاورزی، محیط زیستی، گردشگری، حمل و نقل و جاده، طرح‌های بزرگ اشتغالزایی و … مجمع نمایندگان استان لرستان دارای برنامه، هدف و افق چشم‌انداز عینی و همگرایی باشد.

 کنشگران و رسانه‌های استان نیز در جهت تقویت و ارتقای شاخص‌های توسعه استان بایستی موضوع اجماع نمایندگان را همواره تقویت کنند.

 خروج از موقعیت کمتربرخوردار بودن استان لرستان از توسعه، نیازمند تقویت اجماع نمایندگان استان لرستان در رابطه با موضوعات توسعه و پروژه‌محوری است؛ نگاه کردن به استانهای توسعه‌مند نشان می‌دهد نمایندگان اینگونه استانها در رابطه با منافع استان خود به ویژه موضوعات توسعه، اجماع و اتحاد نظر دارند و مطالبات توسعه‌ای استان را به صورت جمعی و در قالب مجمع نمایندگان، پیگیری می‌کنند.

 شهرام شرفی

همچنین ببینید :
برخورد با مخابرات متفاوت با سایر شرکت هاست