به مناسبت 27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی مدیر مخابرات منطقه لرستان به همراه تعدادی از کارکنان، تعدادی نهال بومی را در مرکز قائم شهرستان خرم آباد کاشتند.