در این ایام کرونایی کمتر اداره و یا بانکی به موضوع فاصله اجتماعی صحیح  اهمیت داده است.

در این ایام کرونایی کمتر اداره و یا بانکی به موضوع فاصله اجتماعی صحیح  اهمیت داده است.

پست لرستان یکی از دستگاه هایی است که با یک سری علامت و نشانگر به مراجعین هشدار میدهد که بایستی فاصله خود را با سایرین حفظ کنند.

این در صورتی است بسیاری از دستگاه های اداری چنین کاری را نکرده اند.

همچنین ببینید :
جزئیات ترور شهید فخری‌زاده در آبسرد دماوند