شماری از جغرافیانویسان و مورخان سلف بنای خرم آباد را بر ویرانه های خاید الو میدانند و خاطر نشان میکنند خایدالو /هیدالو از شهرهای مهم عیلامیان / ایلامیان بود که در دره ای پایین تر از شهر خرم اباد قرار داشت.

همچنین بر این باورند که در تاریخ نام عیلامیان که سال ۶۴۵ پیش از میلاد برافتادند، به عنوان نخستین دولت که به طور منظم بر لرستان حکومت کرد اند ثبت شده و نوشته اند عیلام «کشوری بود در قدیم، شامل خوزستان، لرستان و کوه های بختیاری کنونی» و «از شهرهای مهم آن خاید الو » در جای کنونی خرم آباد بود.

خایدالو

دورمرگان به دنبال کاوش های باستان شناسی که در سال ۱۸۹۱ م/ ۱۳۰۹ ق انجام داد، نوشت محل فعلی خرم آباد جایی است که همیشه مسکون بوده است. در اینجا در باغ ها به کرات سکه ها و غلغلک های کلده ای ها و دیگر اشیای خرده ریز و اشیایی که مبین عهد باستانی بسیار دوری است یافت می شود. در جنوب خرم آباد جلگه زیبایی است، مشروب از آبهای رود خانه و آن دیه های چندی از قبیل گل دان و شاهین آباد و بسیاری دیگر وجود دارد که برای منطقه مهمند. نزدیک این دهات تپه های مصنوعی بزرگی است که تحقیق و کاوش در آنها بسیار جالب توجه است و من فکر میکنم که با خایدالوی متون آسوری مطابقه کند. در آنجاست که محتملا شاه ايلام به هنگام حمله فاتحين شمال و اشغال ماداکتو به آن گریخته و پناه جسته است. هیچ محل باستانی دیگری در لرستان به خوبی و کمال دشت خرم آباد با توصیف های جغرافیای کتیبه ها مطابقت نمی کند.

 

 

همچنین ببینید :
جوابیه شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات
  • نویسنده : سید فرید قاسمی / سرگذشت خرم‌آباد