مدیــر روابــط عمومــی بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه دنیــای امــروز، جهــان پیشــرفت دانــش و اطاعــات اســت، اظهــار داشــت: «شــرکت توزیــع بــرق اســتان نیــز از ایــن قاعــده مستثنا نبــوده و همــگام بــا دانــش روز ســعی در اغنــای جامعــه هــدف داشــته و دارد».

روابط عمومی برق لرستان

ســعید دولتشــا؛ تعامــل ســازنده بــا رسانه‌ها، به‌روزرسانی پرداختی‌ها و سیســتمی نمــودن مســتندات را از اولویت‌های دفتــر روابــط عمومــی بــرق اســتان دانســت و گفــت: »از روزی کــه به‌عنوان مســئول ایــن واحــد انتخــاب شــدم تمــام تــاش بنــده و همــکاران ایــن بــوده کــه بهتریــن فضــا بــرای ارتبــاط بیــن مدیــران شــرکت بــا رسانه‌ها و مــردم ایجــاد شــود».

وی فضاســازی مناســب در دفتــر روابــط عمومــی را نوعــی از ایجــاد ارتبــاط عنــوان کــرد و افــزود:، ۹۹ «تبلیغــات گســترده در کاهــش پیک‌بار برپایــی مراســمات بــه بهتریــن نحــو، به‌روزرسانی ســایت، اطلاع‌رسانی به‌موقع و رســیدگی بــه شــکایات و هم‌چنین برگــزاری مســابقات و ایجــاد کانــال ارتباطــی بــا مــردم در ســطح فضــای مجــازی اقداماتــی اســت کــه در ایــن مــدت صــورت گرفتــه اســت».

دولتشــا در ادامــه بــه برگــزاری نظرســنجی از مشــترکین به‌صورت ســالانه در ســطح اســتان جهــت شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت و تــاش جهــت بهبــود آن‌ها و افزایــش رضایت‌مندی مشــترکین اشــاره کــرد و گفــت: «در یــک طــرح پژوهشــي کــه باهدف ســنجش و بررســی میــزان رضایت‌مندی مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق انجام‌گرفته اســت، ۱۳۹۸ اســتان لرســتان در ســال ابتــدا عوامــل و مؤلفه‌هایی بــرای پژوهــش توســط محقــق پیشــنهاد و در چندیــن جلســه بــا مشــارکت مدیــران شــرکت توزیــع، مؤلفه‌های ارائه‌شده بررســی و مــدل نهایــی پژوهــش تبییــن گردیــد».

وی افــزود: «در ایــن راســتا ضمــن اســتناد بــه دسته‌بندی مشــترکین در پنــج دســته (اداری یــا عمومــی، کشــاورزی، خانگــی، صنعتــی و ســایر) مؤلفــه بــا عناویــن ملموســات، قابلیــت ۹ تعــداد اطمینــان، قــدرت پاسخ‌گویی، اعتمــاد، همدلــی، تضمیــن خدمــات، مســئولیت اجتماعــی، رفتــار شــهروندی و دیــد کلــی نســبت بــه عملکــرد در قالــب نظرســنجی موردتوجه قــرار گرفــت».

ایــن مدیــر داخلــی شــرکت توزیــع در ادامــه تصریــح مشــترک از مشــترکین ۹۰ هــزار و ۵ کــرد: «تعــداد مختلــف به‌عنوان منابــع دست‌یابی بــه داده‌های موردنظــر انتخاب‌شده و بــا اســتفاده از فــن پرسش‌نامه، پــس از بررســي اعتبــار و روایــي روش‌ها، اطاعــات لازم از طریــق آن‌ها گــردآوري و تحلیــل گردیــد».

ســعید دولتشــا، قلمــرو مکانــی ایــن تحقیــق را اســتان لرســتان و جامعــه هــدف را مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق عنــوان کــرد و افــزود: «بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهــش، جامعــه آمــاری موردنظر، کلیــه مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق اســت کــه در ۱۳۹۸ اســتان لرســتان در ســال مشــترک بــدون احتســاب ۸۵۰ هــزار و ۶۵۱ مجمــوع روشــنایی معابــر هســتند».

وی در ادامــه بــه ســایر اقدامــات روابــط عمومــی بــرق اســتان اشــاره کــرد و آن‌ها را این‌گونه برشــمرد: طراحــی و چــاپ پرچــم (لوگــو) جدیــد هزارجلدی ۳ بــرای شــرکت، افتتــاح کتابخانــه ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ســاختمان حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع، برگــزاری مراســم عــزاداری ســالار شــهیدان و زیــارت عاشــورا بــا رعایــت پروتکل‌های بهداشــتی در فضــای بــاز شــرکت در دهــه اول محــرم و پنچ شــنبه هــر هفتــه در ماه‌های محــرم و صفــر، ارســال اخبــار و اطاعــات شــرکت در ســایت شــرکت توزیــع در سه‌ماهه تابســتان، برگــزاری مســابقات مدیریــت مصــرف بــرق در فضــای مجــازی و اهــداء جوایــز نفــر در هــر هفتــه در فصــل تابســتان تعــداد ۲۰ بــه هــزار، نظرســنجی میــزان رضایت‌مندی ۴ عضــو از مشــترکین ســطح اســتان، تجــاری، خانگــی و…، قــرارداد بــا صداوســیمای مرکــز لرســتان در خصــوص پخــش برنامه‌های تلویزیونی در ارتبــاط بــا عملکــرد شــرکت و مدیریــت مصــرف و قــرارداد بــا صداوســیمای مرکــز لرســتان در خصــوص مصاحبــه مدیریت

عامــل و ســایر مدیــران ســتادی و اجرایــی در برنامه‌های رادیویــی (ســام لرســو) و (ایوارتــو به خیــر) در جهــت مدیریــت مصــرف بــرق و عملکــرد شــرکت و ســایر همــکاران».

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان ادامــه داد: «نظرســنجی از مشــترکین و ارباب‌رجوع در حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع و مدیریت‌های تابــع در ارتبــاط بــا صیانــت از حقــوق شــهروندی طــرح تکریــم و ۸ مــاده شناسایی همــکاران خوش‌برخورد و … و تشــویق آن‌ها از طریــق دفتــر مدیریــت عامــل، برگــزاری دوره‌های آموزشــی بــرای همــکاران حــوزه روابــط عمومــی درزمینهٔ خبرنویســی و رایانــه، همــکاری بــا دفتــر مدیریــت مصــرف در خصوص نصــب اســتندها، بیلبوردهــا، لمپســت ها و … در ســطح شــهر خرم‌آباد و ســایر شهرستان‌های اســتان در ارتبــاط بــا مدیریــت مصــرف بــرق، تبلیغــات مدیریــت مصــرف بــر روی اتوبوس‌های ســطح شــهر، ســاخت تیــزر، کلیــپ، انیمیشــن، اینفوگرافــی و … و پخــش آن در فضــای مجــازی و صداوســیما، برگــزاری مســابقات قــرآن همــکاران و همســران همــکار در فصــل تابســتان، فعــال نمــودن دفاتــر روابــط عمومــی در مدیریت‌های توزیــع بــرق شهرستان‌ها و ارتبــاط نزدیــک بــا رابطیــن روابــط عمومــی در مدیریت‌های توزیــع بــرق شهرستان‌ها، تهیــه عکــس و فیلــم از مناسبت‌های مختلــف اعــم از ملــی و مذهبــی در طــی سه‌ماهه فصــل تابســتان و دیگــر ایــام ســال، ارســال اخبــار بــه نشــریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبــری در ســطح اســتان و چــاپ و انتشــار آن‌ها، راه‌اندازی ســایت شــرکت و زیرســایت های آن در خصوص کارهــای فرهنگــی ورزشــی و ســایر امــورات مربــوط بــه شــرکت از دیگــر کارهــای صــورت گرفتــه بــوده اســت».

دولتشــا، نصــب بنــر و اســتند در مناسبت‌های مختلــف در محیــط شــرکت و درب ورودی ســاختمان را از اقدامــات روتیــن ایــن دفتــر دانســت و گفــت: «برپایــی نمایشــگاه بــا موضــوع دفــاع مقــدس در حــوزه ســتادی و مدیریت‌های توزیــع بــرق شهرستان‌ها، برگــزاری مســابقات ورزشــی، فرهنگــی و هنــری در فضــای مجــازی، سیســتمی نمــودن آرشــیو عکــس و فیلــم و مســتندات، رســیدگی بــه شــکایات مردمــی، جلســه بــا انجمن‌های مردم‌نهاد جهــت اســتفاده از ظرفیــت آن‌ها در راســتای فرهنگ‌سازی اســتفاده صحیــح از انــرژی، تقدیــر از مشــترکین کم‌مصرف و خوش‌حساب و هم‌چنین تجلیــل از ســادات شــرکت از دیگــر نمونه‌های فعالیــت در ایــن مــدت اســت». وی در پایــان همــگام بــودن بــا مــردم و رسانه‌ها را از اولویت‌های شــرکت توزیــع و روابــط عمومــی شــرکت دانســت و گفــت: در ایــن مــدت ســعی کرده‌ایم کــه بــا به‌روز نگه‌داشتن دانــش پرســنل و نیروهــای دفتــر روابــط عمومــی فاصله‌ی خــود را بــا اتفاقــات و رخدادهــای روز جامعــه کــم کــرده و همپــای جامعه‌ی هــدف خــود حرکــت نماییـم.

همچنین ببینید :
وقوع ۱۰۱۹ حادثه در شهر خرم‌آباد/ آتش‌سوزی ۱۲۸ واحد مسکونی