انتقادها از فروش مجموعه ورزشی سیف همچنان ادامه دارد. گزارش متین میرزاوند را ببینید:

انتقادها از فروش مجموعه ورزشی سیف همچنان ادامه دارد.

گزارش متین میرزاوند را ببینید: