مهندس امیر غفوری نژاد با حکم دکتر مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان مدیر کل نوسازی مدارس استان لرستان منصوب شد.

مهندس امیر غفوری نژاد با حکم دکتر مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان مدیر کل نوسازی مدارس استان لرستان منصوب شد.

شایان ذکر است : مهندس غفوری از مدیران جوان و جهادی استان می باشند که دارای مدرک دکتری عمران بوده و تا کنون تمام مدت خدمات دولتی خود را در قسمتهای مختلف نوسازی مدارس استان سپری کرده اند ، وی پس از درگذشت مهندس حیدری در سانحه تصادف خودرو ، بعنوان سرپرست این اداره کل معرفی و هم اکنون با حکم دکتر رخشانی مهر بعنوان مدیر کل منصوب گردید.

همچنین ببینید :
میزان رشد سرعت انتشار ویروس کرونا در خوزستان بسیار بالاست