همایش بزرگ حامیان دکتر مرادی فر در منطقه دره گرم برگزار شد. عکاس: مصطفی باقری

همایش بزرگ حامیان دکتر مرادی فر در منطقه دره گرم برگزار شد. عکاس: مصطفی باقری