ستاد صیانت از حقوق شهروندی، حجاب و عفاف به ریاست معاون توسعه منابع استانداری لرستان برگزار شد.

ستاد صیانت از حقوق شهروندی، حجاب و عفاف به ریاست معاون توسعه منابع استانداری لرستان برگزار شد.