شورای توسعه و برنامه ریزی استان به ریاست سید موسی خادمی استاندار لرستان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

شورای توسعه و برنامه ریزی استان به ریاست سید موسی خادمی استاندار لرستان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.