فهرست سایت های خبری ادارات استان لرستان ۱ نام نهاد یا اداره لینک سایت ۲ اداره کل میراث فرهنگی لرستان https://lorestan.ichto.ir/ ۳ دادگستری لرستان http://dadgostari-lr.ir/ ۴ اداره کل محیط زیست لرستان http://www.lorestandoe.ir/ ۵ اداره کل ثبت احوال لرستان https://www.sabteahval.ir/lorestan ۶ شرکت توزیع برق لرستان http://www.ledc.ir/ ۷ آبفا شهری لرستان http://www.abfa-lorestan.ir/ ۸ اداره کل تامین اجتماعی […]

فهرست سایت های خبری ادارات استان لرستان

۱

نام نهاد یا اداره

لینک سایت

۲

اداره کل میراث فرهنگی لرستان

https://lorestan.ichto.ir/

۳

دادگستری لرستان

http://dadgostari-lr.ir/

۴

اداره کل محیط زیست لرستان

http://www.lorestandoe.ir/

۵

اداره کل ثبت احوال لرستان

https://www.sabteahval.ir/lorestan

۶

شرکت توزیع برق لرستان

http://www.ledc.ir/

۷

آبفا شهری لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir/

۸

اداره کل تامین اجتماعی لرستان

https://lorestan.tamin.ir/

۹

اداره کل راه آهن لرستان

http://lorestan.rai.ir/

۱۰

شرکت نفت لرستان

https://lorestan.niopdc.ir/

۱۱

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان

http://lorestan-tvto.ir/

۱۲

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

http://lorestan.areeo.ac.ir/

۱۳

صدا و سیمای لرستان

http://lorestan.irib.ir/pr

۱۴

اداره کل هواشناسی لرستان

http://www.lorestanmet.ir/index.php/fa/

۱۵

سازمان صمت لرستان

http://lre.mimt.gov.ir/

۱۶

اداره کل بهزیستی لرستان

http://www.behzisti.ir/service/province/lorestan

۱۷

پزشکی قانونی لرستان

http://lr.lmo.ir/

۱۸

جهاد کشاورزی لرستان

http://www.ajlorestan.ir/

۱۹

اداره کل راه و شهرسازی لرستان

https://lorestan.mrud.ir/

۲۰

اداره کل حمل و نقل پایانه های لرستان

http://lorestan.rmto.ir/Pages/HomePage.aspx

۲۱

فرودگاه خرم آباد

https://khoramabad.airport.ir/

۲۲

آتش نشانی خرم آباد

http://khorramabad125.ir/

۲۳

آبفار لرستان

http://www.lorestanabfar.ir/

۲۴

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

https://lorestan.farhang.gov.ir/

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

۲۶

اداره کل ورزش و جوانان لرستان

http://lorestan.msy.gov.ir/

۲۷

اداره کل امور مالیاتی لرستان

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/Province/tax26