مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی سید موسی خادمی استاندار لرستان، علی جوانمرد به عنوان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری لرستان منصوب شد.

پیش از این میرزایی اصل عهده دار این مسوولیت بود که طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد.

همچنین ببینید :
تضعیف شرکت مخابرات ایران ، تضعیف حوزه ict کشور است