افزایش سهم زنان توانمند و شایسته از مناصب مدیریتی از جمله شعارهای اعلامی دولت اعتدال است. 

افزایش سهم زنان توانمند و شایسته از مناصب مدیریتی از جمله شعارهای اعلامی دولت اعتدال است. 

زنان نیمی از جمعیت هستند و طبیعی است که مطالبه گری آنها برای برابری فرصتهای شغلی و اجتماعی در حال رشد و گسترش است. 

در همین راستا، سمانه حسن پور که از نیروهای درون سازمانی سازمان برنامه و بودجه استان لرستان است به عنوان رئیس استانی این سازمان (مدیریت و برنامه ریزی) منصوب شد. 

حکم انتصاب وی توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است. 

 اگر به گذشته ها بازگردیم خواهیم دید مطالبه گری اجتماعی زنان، به صورت تدریجی و در گذر زمان بوده است.

مثلاً اگر از یک زن کهن سال بپرسید در دوره ای که شما نوجوان بودید آیا درس خواندن و مدرسه رفتن دختران، یک موضوع مرسوم و رایج پذیرفته شده در همه بخشهای جامعه به ویژه بخشهای سنتی تر بوده است یا نه، بی تردید پاسخ خواهد داد که این موضوع جنبه همه گیر و فراگیر نزد همه بخشهای جامعه نداشته است (فراگیر بودن مدنظرم است نه محدود بودن تحصیل برای بخش خاصی از جامعه). 

اما امروزه، شاهد هستیم زنان همچون مردان مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف هستند و این گویای آن است که گذر زمان باعث تغییرات اجتماعی به صورت تدریجی شده است.

اما نقش دولتها چیست؟ 

دولتها میتوانند نقش تقویت کنندگی و تسریع کنندگی یا نقش ترمزگذاری در این مسیر را ایفاء نمایند. 

امیدوارم خانم حسن پور بتواند برمعیار تقویت برنامه ریزی علمی و عملیاتی، در انجام امور محوله، موفق بوده و بتواند شاخصهای کاری را ارتقاء بدهد.

  • نویسنده :  شهرام شرفی