لرستان در آیینه مطبوعات مجموعه‌ای مفید بود که از شهریور 1373 ماهانه به همت سید سیاوش (اکبر) موسوی مسئول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منتشر شد. لرستان آیینه مطبوعات دربردارنده تصویر مندرجات روزنامه‌ها درباره استان لرستان و کل چاپکرده های نشریه‌های روزانه درباره لرستان با تاریخ درج را در برمی‌گرفت.

لرستان در آیینه مطبوعات مجموعه‌ای مفید بود که از شهریور ۱۳۷۳ ماهانه به همت سید سیاوش (اکبر) موسوی مسئول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان منتشر شد.

 

لرستان آیینه مطبوعات دربردارنده تصویر مندرجات روزنامه‌ها درباره استان لرستان و کل چاپکرده های نشریه‌های روزانه درباره لرستان با تاریخ درج را در برمی‌گرفت.

 

هفت شماره لرستان در آیینه مطبوعات از شهریور تا اسفند ۱۳۷۳ ماهانه و پس‌ازآن این مجموعه فصلی ارائه شد.

 

آخرین شماره‌ای که از لرستان در آیینه مطبوعات دیده‌ام تیر، مرداد، شهریور ۱۳۷۹″ را دارد.

 

 

  • نویسنده : سید فرید قاسمی
  • منبع خبر : کتاب پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم‌آباد