صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی باقری     ۰۹۱۶۷۱۶۹۴۴۰

سردبیر: سیده یاسمن موسوی نژاد

دبیر سرویس هنری: مهرداد دهقانی

دبیر سرویس چند رسانه ای: سید یاسر موسوی

دبیر سرویس ایثار و شهادت: حسام جمشیدی